Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. 28/11/2017

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính Phủ, ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Nghị quyết đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong đó có lĩnh vực công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý cư trú. 
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC