Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của lực lượng Công an huyện Lập Thạch 05/07/2022

Thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử trong Công an nhân dân, Công an huyện Lập Thạch tích cực chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của lực lượng Công an Lập Thạch.

Quyết định số 837/QĐ-CAT-TM ngày 07/6/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. 05/07/2022

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với 167 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 112 thủ tục hành chính; Cấp huyện: 29 thủ tục hành chính; Cấp xã 26 thủ tục hành chính).

Thông báo về việc cung cấp thu phí giải quyết thủ tục hành chính không sử dụng tiền mặt qua dịch vụ ngân hàng 05/07/2022

Trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nhất định, định kỳ hằng năm được Bộ Công an, UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố chỉ số đứng nhóm thứ hạng cao theo đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Với mục tiêu công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
 

Lợi ích của việc triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đăng ký tài khoản định danh điện tử. 27/06/2022

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”

Lợi ích của tài khoản định danh điện tử, cách đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân 27/06/2022

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an 15/06/2022

Từ ngày 01/7/2022, khi thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trở lại, Phòng Quản lý XNC - Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông 02/06/2022

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu để triển khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC