Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

28/11/2017
Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính Phủ, ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Nghị quyết đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong đó có lĩnh vực công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý cư trú. 

Theo lộ trình Bộ Công an sẽ tiến hành bãi bỏ các nhóm thủ tục hành chính về cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "Sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Tại Điều 2, Nghị định 112/NQ-CP quy định; việc thực hiện phương án này, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, đăng ký, quản lý cư trú theo tinh thần Nghị quyết số 112/NQ-CP sẽ được đề xuất thực hiện khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân được hoàn thành và đi vào hoạt động (dự kiến vào năm 2020).

Do vậy khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân chưa hoàn thành và đi vào sử dụng thì công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và công tác đăng ký, quản lý cư trú vẫn thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và Nghị định về Chứng minh nhân dân.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC