Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4, khóa 14

08/10/2019
Ngày 07/10/2019, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4, khóa 14. Thừa ủy quyền của BGĐ Công an tỉnh, Trung tá Phạm Văn Định, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tới dự. Ngày 07/10/2019, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4, khóa 14. Thừa ủy quyền của BGĐ Công an tỉnh, Trung tá Phạm Văn Định, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tới dự.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 học viên, trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề về: Biên giới Quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về phòng thủ tỉnh, huyện và nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và các thông tư, nghị định có liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong CAND...
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao kiến thức lý luận cơ bản, những quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động toàn dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC