c:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\2005\UserControlsWeb\HinhAnhVideo\UC_Video.ascx(13): error CS0103: The name 'SrcImg' does not exist in the current context Cổng thông tin điện tử Công an Tỉnh Vĩnh phúc - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN TỈNH
Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

30/06/2020
Đảng bộ Công an tỉnh có 26 chi, đảng bộ trực thuộc, với trên 1.260 đảng viên. Hướng tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2009 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong CAND…cũng như các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, sau đó chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Để đảm bảo sự thành công của Đại hội, Đảng ủy Công an tỉnh đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên  Ban thường vụ chỉ đạo về công tác của từng tiểu ban, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện.
 
Tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh chuẩn bị đẩy đủ, chu đáo các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội

Các tiểu ban đã thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong toàn bộ quá trình chuẩn bị Ðại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Tiểu ban văn kiện đã tập trung trí tuệ biên soạn dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, cán bộ Công an lão thành... để đánh giá đúng kết quả đạt được; chỉ ra tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiểu ban nhân sự thực hiện tốt công tác nhân sự trước Đại hội như: Thực hiện quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng hướng dẫn của cấp trên theo tinh thần phát huy dân chủ, khách quan để lựa chọn những cán bộ, đảng viên ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, tính kế thừa, phát triển, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
          Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đang được hoàn tất. Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI không chỉ là bước chuyển mới về tư duy, nhận thức về quan điểm đường lối của Đảng, về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, mà còn là sự tiếp nối truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Vĩnh Phúc trong chặng đường 75 năm qua. Đại hội cũng là dịp để mỗi đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh bồi đắp tinh thần yêu nước, từ đó hun đúc nên lòng tự hào dân tộc, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC