Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh hoàn tất công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/07/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa” và “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định ngoài công tác chuẩn bị văn kiện thì công tác nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định thành công của Đại hội, cũng như thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra.
Ngày 17/9/2019, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2009 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong CAND, cũng như các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp và quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự.
          Đánh giá kết quả công tác của nhân sự Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự báo bối cảnh, tình hình, nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự Đảng ủy Công an tỉnh khóa mới. Cấp ủy Công an tỉnh đã thẳng thắn đánh giá đúng những ưu điểm, tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vai trò, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém về năng lực lãnh đạo, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và từng cấp ủy viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh.
Đề án nhân sự Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ cao và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp, thiếu gương mẫu; những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan liêu, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính, nhưng cũng không để sót những người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.
Ngày 08/6/2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị thực hiện quy trình 5 bước theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc giới thiệu nhân sự tái cử vào BCH, BTV, BT, PBT, UBKT, CN UBKT, PCN UBKT và giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu vào BCH, BTV, UBKT, PCN UBKT. Tổ chức xác minh, thẩm tra, thẩm định 31 hồ sơ cán bộ xác định tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín theo quy định, nhất là kết quả công tác cụ thể của từng nhân sự; rà soát kỹ tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy viên theo quy định hiện hành.
Đến nay, đề án nhân sự Đảng bộ Công an tỉnh đã được hoàn tất, ngày 06/7/2020 đã được Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt, đồng chí Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ việc thành lập các tiểu ban, xây dựng dự thảo văn kiện, công tác phục vụ đại hội và đặc biệt công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sự chủ động của cấp ủy Công an tỉnh, tin rằng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

HẢI YẾN - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC