Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Ghi nhận về kết quả triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an tỉnh.

16/09/2020
 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp những thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần giảm thời gian và chi phí cho nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử văn minh, hiện đại.
 

Xác định được vị trí và vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 08/6/2013 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020” (viết tắt là Đề án 896). Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản kịp thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả như: Thành lập Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, thôn do Chủ tịch UBND các cấp, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố làm Trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp làm phó ban chỉ đạo thường trực các ban ngành đoàn thể như: Mặt trật tổ quốc, Thanh niên, phụ nữ, CCB… làm thành viên nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực trong việc thực hiện Đề án 896 của tỉnh, năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định việc thu thập thông tin dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thu thập thông tin dân cư và công tác đăng ký quản lý cư trú trong lực lượng Công an toàn tỉnh, thành lập tổ chuyên trách thực hiện Đề án của Công an tỉnh. Liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.
Xác định năm 2020 là giai đoạn cơ bản hoàn thành dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung công tác liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian chi tiết thực hiện. Tổ chức hội nghị tập huấn để thực hiện phát phiếu hướng dẫn thu thập thông tin dân cư từ cấp tỉnh, cấp huyện đến từng thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an.
Là đơn vị chủ công trong công tác triển khai thực hiện Đề án 896, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu thập các thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các trình tự, thủ tục cần thực hiện. Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư; rà soát, thống kê, củng cố, hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu và chuẩn bị các biểu mẫu, cơ sở vật chất phục vụ công tác triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các địa phương trong công tác thu thập thông tin dân cư, cùng các địa phương có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, nên kết quả thu thập thông tin dân cư đã bảo đảm về chất lượng và tiến độ đề ra.
Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, nên ngay sau khi Công an tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896, Công an các huyện đã nhanh chóng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của huyện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tích cực phối hợp thực hiện thu thập thông tin dân cư. Lựa chọn địa điểm, huy động nhân lực triển khai việc phát phiếu, ghi chép và tập hợp các thông tin của người dân. Một số xã, thị trấn, bên cạnh việc phát các tờ rơi tuyên truyền, đã có sáng kiến in kèm thủ tục kê khai và các giấy tờ người dân cần mang theo vào Giấy mời công dân đến kê khai thông tin. Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ từ các phòng nghiệp vụ xuống cơ sở hỗ trợ lực lượng Công an xã, phường, thị trấn làm thêm giờ, làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Đến từng hộ gia đình, để thu thập thông tin về dân cư. Công an các địa phương đã phối hợp tích cực với Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong công tác này, giúp người dân có ý thức về trách nhiệm trong việc kê khai thông tin của bản thân và gia đình, hạn chế những sai sót xảy ra trong quá trình thu thập thông tin dân cư tại các địa phương.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an toàn tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Tính đến nay Vĩnh Phúc đã tiến hành thu thập được 1.256.393 phiếu DC01/1.282.159 nhân khẩu (đạt 98,1%). Đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an Scan  1.231.276 phiếu đã thu thập được để phục vụ cập nhật vào CSDLQG về DC. Đã thực hiện kiểm tra, phúc tra đối với 1.236.039 phiếu thu thập thông tin dân cư, trên tổng số 1.256.393 phiếu, đạt tỷ lệ : 98,38%; trong đó: Số phiếu đúng và đủ thông tin đạt : 1.003.816 phiếu (Đạt tỷ lệ 81,21%); Số phiếu thiếu thông tin: 92.401 phiếu (tỷ lệ : 7,48%); Số phiếu sai lệch thông tin : 139.822 phiếu (tỷ lệ : 11,31%).
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước đối với công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị nói chung và các lực lượng Công an tỉnh nói riêng, tin tưởng rằng việc xây dựng cơ sở sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
 

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC