Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Kết quả đáng ghi nhận trong Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng sau khi thành lậpCơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tỉnh Vĩnh Phúc

09/09/2021
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo, sức chiến đấu và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của Đảng
Đối với lực lượng Công an nhân dân, kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của Đảng ủy Công an Trung ương nói chung và Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng thời gian qua đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong giai đoạn mới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân cần được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”. Sau hơn hai năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức bộ máy Công an các cấp được tinh gọn đã giảm 06 Tổng cục, 01 đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 07 trường và 1.014 đơn vị cấp Phòng. Tuy nhiên để kịp thời đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng đề án “Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong Công an nhân dân”. Đó là việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy, là đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh. Với sự quyết tâm nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Công an Trung ương,năm 2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ươngđã Quyết nghị thành lập Cơ quan UBKT ở 06 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương và 63 Đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 06/11/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự là đơn vị đầu tiên được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Cơ quan Uỷ ban kiểm tra - là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Công an tỉnh.
Ngày 18/11/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Với cơ cấu, tổ chức bộ máy theo quyết định của Bộ Công an là đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan UBKT (là Trưởng phòng); đồng chí Phó Chủ nhiệmChuyên trách UBKTgiữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT (là Phó trưởng phòng), cùng 02 Ủy viên UBKT chuyên trách tham gia công tác lãnh đạo cơ quan và một số cán bộ Cơ quan UBKT.
Đ/c Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Với niềm vinh dự đó, ngay sau khi Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, các điều kiện về sinh hoạt, chế độ chính sách… với tinh thần trách nhiệm, hăng hái, nhiệt huyết trong công việc tập thể lãnh đạo, CBCS đơn vị đã nhanh chóng ổn định các điều kiện làm việc, sinh hoạt đưa đơn vị đi vào hoạt động nền nếp, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Sau một thời gian Cơ quan UBKT Đảng ủy đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Cơ quan UBKT Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021; Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an tỉnh; Kế hoạch nắm tình hình của cán bộ kiểm tra đảng các cấp trong Công an tỉnh Vĩnh Phúc.Đặc biệt, đã tham mưu Đảng ủy sớm ban hành Nghị quyết 03- NQ/ĐUCA (Nghị quyết chuyên đề về kiểm tra, giám sát) của Đảng ủy Công an tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết 04-NQ/ĐUCA của Đảng ủy vềlãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lực lượng công an tỉnh…
Trong thực hiện quy chế phối hợp, Cơ quan UBKT Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Cơ quan UBKT Đảng ủy với Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác Đảng & công tác chính trị; Thanh tra Công an tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, tham mưuUBKT Đảng ủy tiếp tục xây dựng, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng bộ Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Cùng với việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã tham mưu Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết quả:cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh đã kiểm tra 30 cuộc và giám sát 28 cuộc đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra 02 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua kiểm tra, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đến 100% cán bộ, đảng viên. Đối với UBKT các cấp, đã kiểm tra07 cuộc, giám sát 11 cuộc đối với đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, riêng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 09 đảng viên. Hướng dẫn và chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng (chi bộ dưới cơ sở) và 01 đảng viên về trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên. Kết luận, tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật, đã yêu cầu cấp ủy chi bộ kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc và làm bài học chung cho toàn đảng bộ. Đối với đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn đảng ủy cơ sở lập hồ sơ đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng theo quy định. Trên cơ sở đó các cấp có thẩm quyền trong Đảng bộ Công an tỉnh đã thi hành xử lý kỷ luật 02 đảng viên (thuộc đảng bộ cơ sở) vi phạm kỷ luật đảng, bằng hình thức: Cảnh cáo 01 và khai trừ 01 trường hợp.
 Trong thực hiện Quy chế phối hợp, qua công tác nắm tình hình phát hiện 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên thuộc Đảng bộ công an huyện có dấu hiệu vi phạm về nguyên tắc sinh hoạt đảng và công tác chuyên môn, Cơ quan UBKT Đảng uỷ đã tham mưu UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và trao đổi với UBKT Huyện ủy ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi bộ trực thuộc và 02 đảng viên liên quan. Phối hợp với 03 UBKT Huyện ủy giám sát đối với Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên thuộc 03 Đảng bộ Công an huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp, đổi căn cước công dân; đăng ký cư trú, quản lý hộ khẩu; cấp chứng nhận đăng ký xe mô tô… Kết quả giám sát, Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên thuộc 03 Đảng bộ Công an huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; việc cấp, đổi căn cước công dân; đăng ký cư trú, quản lý hộ khẩu bảo đảm đúng Luật cư trú, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an… góp phần thực hiện đúng tiến độ cấp, đổi căn cước công dân trên địa bàn.
Những kết quả đạt được trong một thời gian ngắn đã khẳng định rõ hiệu quả bước đầu trong công tác kiểm tra, giám sát sau khi Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập và đi vào hoạt động. Bởi chỉ trong 6 tháng đầu năm, cùng với việc thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được giao,Cơ quan UBKT Đảng ủy đã tham mưu UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Vĩnh phúc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 09 đảng viên, so với cùng kỳ năm trước của nhiệm kỳ 2020-2025 đã có sự chuyển biến về cả chất và lượng. Ngoài ra Cơ quan UBKT Đảng uỷ cũng đã tham mưu kịp thời giúp Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết; quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Hoạt động của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh có sự chủ động, sâu sát hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát. Bước đầu có tính nghiên cứu, chuyên sâu và lựa chọn đúng, trúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vấn đề bức xúc của dư luận để tham mưu giúp cấp ủy, cũng như việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.Qua đó nhận thấy việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy các cấp trong Công an nhân dân là kịp thời, phù hợp với tổ chức bộ máy Bộ Công an, đảm bảo phát huy vai trò trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với đơn vị, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.
 

Thiếu tá, Thạc sỹ Trần Minh - Phó chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC