Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Huyện Yên Lạc với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

31/07/2019

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Yên Lạc đã được phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hàng năm, huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để tổ chức thực hiện. Huy động sức mạng tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân cùng vào cuộc, từng bước nâng cao nhận thức của các ban, ngành và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để phong trào có sức lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực, huyện Yên Lạc đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, học sinh và quần chúng nhân dân. Đồng thời, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức cho 100% các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo ký cam kết về phòng, chống tội phạm. Qua tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong những năm qua với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Yên Lạc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai và thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện. Lực lượng Công an huyện đã tập trung làm tốt công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm tại các tuyến địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, vào ban đêm, qua đó đã hạn chế đáng kể hoạt động của tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn đinh tình hình ANTT trên địa bàn.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC