Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp

04/07/2020
Ngày 16/6/2020, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” (sau đây gọi tắt là đề án) năm 2020.
Kế hoạch nhằm mục đích triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án sát với đặc thù của từng nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ sở, địa phương, các nội dung đề ra phải đảm bảo tính khả thi của đề án, được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện đề án; gắn các hoạt động của đề án với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.
          Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện; chỉ đạo kiểm tra đánh giá tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện đề án. Để có căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp các quy định liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi đề án, phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội; những quy định về phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật.
          Yêu cầu Trại Tạm giam, phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an các huyện, thành phố lựa chọn nội dung phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, từng thời điểm cụ thể, gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật và nghĩa vụ thiết thực của các đối tượng; đa dạng hóa các biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng các hình thức trực quan, sinh động như: hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia, xây dưng phóng sự, tiểu phẩm tuyên truyền; tranh thủ sự tham gia của những người đã cải tạo, học tập tốt, tạo dư luận tốt để giáo dục đối tượng. Phòng xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và duy trì các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của đề án; tổ chức đánh giá, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc để tổ chức trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của đề án…tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

HẢI YẾN - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC