Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II Công an tỉnh: Tọa đàm xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

02/10/2017
Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ngày 22/9/2017, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II Công an tỉnh tổ chức tọa  đàm “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã tập trung thảo luận về các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ chiến sỹ Công an; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; văn hóa giao tiếp, ứng xử, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; công tác phối hợp với đồng nghiệp, với quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm định hướng cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc trong việc rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật CAND, thể hiện tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân, đạt hiệu quả cao trong công tác, có lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, hành vi giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự. Đồng thời quán triệt nội dung Cuộc vận động đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Công an cấp trên về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC