Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Tọa đàm “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

02/10/2017
Trong không khí sôi nổi cùng toàn lực lượng Công an tỉnh hưởng ứng triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động. Được sự đồng ý của ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, chiều ngày 29/9/2017, Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị tọa đàm “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Đối với phòng Tham mưu Công an tỉnh, ngay sau khi Công an tỉnh có kế hoạch và Ban chỉ đạo Cuộc vận động Công an tỉnh có hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, trong đó giao Ban chấp hành chi đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ chiến sỹ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sỹ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính tị, tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn minh, lịch sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới ”. 
 

Tại buổi tọa đàm đã có 8 tham luận của các đội nghiệp vụ tập trung vào chủ đề “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cụ thể hóa vào từng lĩnh vực công tác do từng đội phụ trách, tiêu biểu như các tham luận: “Sự cần thiết phải xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đội cơ yếu; “Những nội dung và biểu hiện của phong cách người CAND về bản lĩnh, tinh thần, thái đội nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong khi thi hành công vụ, trong sinh hoạt và quan hệ xã hội” của Đội trực ban; “Mối quan hệ giữa xây dựng phong cách người CAND với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” của Đội Viễn thông, tin học; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đội Chuyên đề an ninh...

Thông qua tọa đàm, Cấp ủy, lãnh đạo Phòng Tham mưu đã trực tiếp tham gia góp ý, nhận xét các tham luận. Đồng thời quán triệt các phương hướng, biện pháp để mỗi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh phấn đấu, rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh vững vàng, giỏi về nghiệp vụ và pháp luật, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật CAND, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, có lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh lịch sự, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Chí Kiên - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC