Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

24/10/2017
Thực hiện kế hoạch số 337 ngày 19/12/2016 của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục  vụ". Ngày 20/2/2017, Công an Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục  vụ". Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS lực lượng Công an Vĩnh Phúc.
Ngày 24/3/2017, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh để triển khai thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong học tập, công tác, chiến đấu, sinh hoạt; có đạo đức, lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đây là cuộc vận động lớn đang được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng CAND với mục tiêu thống nhất về nhận thức và hành động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi CBCS. 
    Để thực hiện cuộc vận động, Công an Vĩnh Phúc đã đề ra 7 nội dung, biện pháp thực hiện đó là: Tổ chức mở đợt sinh hoạt chính trị, sâu rộng đến toàn thể CBCS để học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ chiến sỹ. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trường đơn vị trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".  

    Bằng nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong toàn lực lượng đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện cuộc vận động như: tổ chức lễ phát động tại đơn vị mình để quán triệt đến từng CBCS về ý‎‎‎‎‎ nghĩa của cuộc vận động. Mở đợt sinh hoạt chính trị, sâu rộng học tập quán triệt đến toàn thể CBCS Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới". Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; gắn với việc kiểm điểm chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Tổ chức cho mỗi đảng viên, CBCS viết cam kết thực hiện cuộc vận động.
Bên cạnh đó, các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm xây dựng các tiêu chí về phong cách người CAND; tiêu chí về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân; các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; tiêu chí văn hóa công sở, tiêu chí văn hóa ứng xử của từng lực lượng và quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa ứng xử trong CAND. 
Công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND cùng tinh thần, thái độ phục vụ và văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc, nhắc nhở, khắc phục những tồn tại hạn chế như: giao tiếp thiếu văn hoá với nhân dân, vi phạm quy trình công tác, điều lệnh CAND... gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.
Về phía Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có những đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo chỉ huy với phương châm: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; bám sát thực tiễn, cơ sở; sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc. Đồng thời, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và của lực lượng Công an nhân dân trong mọi lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”  - Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân.
Sau một thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Toàn lực lượng đã xuất hiện nhiều gương CBCS có việc làm nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC