Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. 30/10/2017

Thời gian bắt đầu: 01/11/2017 Thời gian kết thúc:

Tuyển sinh và tuyển dụng 11/06/2017

Thời gian bắt đầu: 11/06/2017 Thời gian kết thúc: 11/06/2018

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC